Profil kanceláře

Profil kanceláře

Advokátní kancelář JUDr. Pavla Bergera poskytuje právní služby prakticky ve všech právních odvětvích a to nejen podnikatelské klientele. Kompletní právní servis vychází z flexibility jednotlivých členů kanceláře a je umocňován stálou spoluprací s daňovým poradcem, notáři, odhadci majetku a detektivní kanceláří.

Zájem a potřeby klientů jsou určujícím faktorem pro formu a rozsah spolupráce, jež je koncipována na bázi řešení jednotlivých právních problémů nebo permanentní právní služby.

Advokátní kancelář JUDr. Pavla Bergera disponuje kvalitní technikou, moderní počítačovou sítí a právním informačním systémem.

Právní pomoc je poskytována rovněž v ruském a anglickém jazyce.

Právní odvětví

Přes široký záběr právních odvětví, v nichž Advokátní kancelář JUDr. Pavla Bergera poskytuje právní pomoc, uvádíme heslovitý rozsah našich služeb.

Obchodní právo
 • příprava obchodních smluv
 • právo obchodních společností (vč. zakládání obchodních společností a problematiky obchodního rejstříku)
 • nekalá soutěž
 • zastupování před soudem ve všech stádiích řízení
Občanské právo
 • převody nemovitostí (kupní a darovací smlouvy)
 • nájemní a podnájemní smlouvy
 • ochrana osobnosti
 • rodinné právo a majetková práva manželů
 • zastupování před soudem ve všech stádiích řízení
Insolvenční právo
 • výkon funkce insolvenčního správce
 • zpracování insolvenčních návrhů
 • zpracování přihlášek věřitelů do insolvenčního řízení
 • právní zastoupení  dlužníka i věřitelů v insolvenčním řízení
 • právní zastoupení v incidenčních sporech
 • řešení úpadku dlužníka reorganizací
 • řešení úpadku dlužníka  oddlužením
Daňové právo
 • poradenství daňového poradce
 • zpracování veškeré účetní a daňové agendy
 • odklad daňové povinnosti
 • zastupování před finančními úřady či před soudem
Trestní právo
 • trestní obhajoby (zvláště pak se zaměřením na majetkovou a hospodářskou trestnou činnost)
 • poradenství podnikatelům
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • zastupování před orgány činnými v trestním řízení
Práva k nehmotným statkům
 • počítačové právo (zejména ochrana počítačových programů, problematika Internetu)
 • ochranné známky
 • autorské právo
Činnost likvidátora
 • likvidace obchodních společností
 • likvidace dědictví