V advokátní kanceláři JUDr. Pavla Bergera upřednostňujeme individuální přístup ke klientovi, takže rovněž dohoda o ceně je vždy individuální. S ohledem na striktní povinnost mlčenlivosti ohledně informací týkajících se klientů nelze na tomto místě poskytnout informace o výši odměn za konkrétní poskytnuté právní služby jednotlivým klientům, lze však uveřejnit kritéria a měřítka, podle kterých je odměna sjednávána.

Při sjednávání smluvní odměny obvykle vycházíme z hodinové sazby, jejíž základní výše je stanovena na 3.500,- Kč – 4.000,- Kč bez DPH za hodinu. Konkrétní výše hodinové sazby však vychází ze složitosti konkrétní právní služby, její časové náročnosti, časových požadavků klienta, předchozích vztahů mezi klientem a advokátem, významu věci pro klienta a v neposlední řadě zohledňuje i míru odpovědnosti advokáta a potřebu jeho speciálních znalostí, dobré pověsti, schopností a zkušeností. V případě věci mimořádně právně, skutkově nebo časově obtížné tak může být požadována smluvní odměna v hodinové sazbě zvýšené, s přihlédnutím k mimořádným okolnostem případu nebo situaci klienta také může být výjimečně sjednána odměna v sazbě snížené. Výše odměny je však vždy s klientem sjednána předem.

V určitých případech je rovněž možné sjednat paušální odměnu za právní službu a to zvláště v případech, kdy se jedná o právní věc, u které je předem znám přibližný rozsah poskytovaných služeb, například věci obchodního rejstříku či příprava určitých smluvních typů s následným jednáním s protistranou a případným jednáním na státních a jiných úřadech (tzv. odměna za „vyřízení celé věci“).

V případě jednorázových právních služeb, zejména konzultací v advokátní kanceláři, je odměna účtována dle hodinové sazby za každou započatou čtvrthodinu.

S klientem je rovněž možné dohodnout odměnu vycházející z ustanovení Advokátního tarifu o odměně za jednotlivé úkony právní služby, kdy výše odměny za jeden stanovený úkon právní služby vychází z hodnoty předmětu sporu.

Při dlouhodobém poskytování právních služeb je možné s klientem dohodnout paušální měsíční sazbu, která umožní klientovi dlouhodobě dopředu odhadnout výši výdajů na poskytované právní služby a díky příznivějšímu cenovému nastavení dosáhnout finančních úspor oproti účtování základní hodinovou sazbou.

Vedle odměny advokáta je rovněž požadována náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby (z nichž lze hrazení některých z nich dohodnout formou paušální částky) a dále DPH v zákonné výši.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.