6 kroků pro úspěšné oddlužení

O všech výhodách oddlužení se dočtete v řadě našich dřívějších příspěvků. To hlavní, co oddlužení může dlužníkovi přinést, je osvobození od placení pohledávek jeho věřitelů. Jak na to? Níže přinášíme přehled základních kroků, které je třeba pro úspěšné oddlužení udělat.

 1. Podání insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení
  • nejprve je potřeba zkontaktovat advokáta, notáře či insolvenčního správce, kterého si vyberete a s jeho pomocí takový návrh podat (odměna za návrh je fixní: 4000,- Kč bez DPH, v případě manželů 6000,- Kč bez DPH – hradit ji budete až v průběhu ins. řízení)
  • přílohy, které zvolenému advokátovi dodáte, jsou zejména: seznam majetku, listiny dokládající příjmy dlužníka za posledních 12 měsíců, čestné prohlášení a dále plná moc pro oddlužení
  • v době po podání návrhu již žádné své dluhy na nějaký čas nehradíte, stejně tak případné exekuce proti dlužníkovi nebude možné vykonat
 2. Soud vydá rozhodnutí o úpadku a povolí oddlužení typicky formou splátkového kalendáře (za současného zpeněžení majetkové podstaty)
  • podmínkou je jednak poctivý záměr dlužníka plnit povinnosti uložené mu insolvenčním zákonem, druhak schopnost dlužníka splácet po určenou dobu odměnu ins. správce a část pohledávek věřitelů a dále také absence schváleného oddlužení v posledních 10 letech
  • soud dlužníkovi v rozhodnutí o povolení oddlužení také ustanoví insolvenčního správce a vyzve věřitele, aby do 2 měsíců přihlásili u insolvenčního soudu své pohledávky
 3. Přezkumné jednání
  • insolvenční správce přezkoumá přihlášené pohledávky, poté se dlužník dostaví do jeho sídla či provozovny, kde bude mít možnost se k pohledávkám vyjádřit (a popřít je pro nesprávnou výši, neexistenci apod.), informaci o konání přezkumného jednání dlužník obdrží alespoň 7 dní předem
 4. Schválení oddlužení
  • bude-li příjem dlužníka dostatečný a nebude-li dlužník sledovat nepoctivý záměr, soud oddlužení schválí
  •  od této chvíle má dlužník povinnost vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, relevantní hodnoty získané dědictvím či darem vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení, oznamovat soudu i ins. správci změnu bydliště a zaměstnání a vynakládat veškeré rozumné úsilí pro to, aby uspokojil věřitele
 5. Splnění oddlužení
  • oddlužení plněním splátkového kalendáře (za současného zpeněžení majetkové podstaty) je splněno pokud:
   • dlužník splatí nezajištěným věřitelům pohledávky v plné výši nebo
   • ve 3 letech od schválení oddlužení splatí dlužník 60 % svých pohledávek nezajištěným věřitelům nebo
   • do 5 let od schválení oddlužení budete dlužník vynakládat veškeré úsilí a měsíčně bude schopen platit cca 2 500,- Kč na úhradu dluhů a odměny insolvenčního správce plus výživné, obecně se však vychází z předpokladu splnění alespoň 30 % dluhů (ačkoliv to NOVĚ není povinnost)
 6. Osvobození dlužníka od placení pohledávek
  • poté, co insolvenční soud vydá rozhodnutí o splnění oddlužení, rozhodne také o osvobození dlužníka od placení všech pohledávek, které byly do oddlužení zahrnuty (v rozsahu, ve kterém nebyly uspokojeny) – POZOR: jde pouze o pohledávky vzniklé do rozhodnutí o úpadku

JUDr. Pavel BERGER, advokát

Petr Hás