12. 6. Vláda ČR podpořila novelizaci Občanského zákoníku, která přinese podstatné změny v oblasti rozvodu manželství. Návrh zákona nyní putuje do Poslanecké sněmovny, a pakliže by prošel úspěšně celým legislativním procesem, počítá se s jeho účinností od nového roku 2025. Ty nejvýznamnější změny, které by mohl přinést, shrneme v následujícím článku.

Zjednodušení rozvodů

Změna, která se dotkne pravděpodobně největšího množství lidí. Zákonodárci navrhují upustit od současného obecného požadavku na zjišťování příčin rozvratu manželství, k nimž by se nově přistupovalo pouze ve specifických případech, které by jejich zjištění vyžadovaly. Nadto pokud by se jednalo o smluvený rozvod, pak by nově nebylo nutno vůbec zjišťovat, zdali zde existuje kvalifikovaný rozvrat manželství a nebude již nadále trváno na podmínce odděleného soužití po dobu delší než 6 měsíců. Nově by taktéž ve věci nemusel být nařízen výslech manželů, což by mělo značně zrychlit a zefektivnit celý proces, což je ostatně cílem celé úpravy zákona.

Sloučení rozvodového a opatrovnického řízení

Doposud probíhalo rozvodové řízení v případě, že měli manželé nezletilého potomka, ve dvou rozdělených řízeních, respektive nejdříve bylo třeba v opatrovnickém řízení určit poměry nezletilého pro dobu po rozvodu. Až po rozhodnutí v tomto řízení mohl soud v klasickém civilním řízení rozhodnout o rozvodu manželství. Nově se počítá se spojením těchto dvou řízení do jednoho, od čehož si zákonodárce slibuje větší šanci na dohodu mezi manželi a zjednodušení celého procesu.

Předběžná úprava poměrů dítěte

V této oblasti by se nově měl objevit institut prozatímního rozhodnutí. Ten by měl soudu poskytnout potřebnou flexibilitu pro úpravu poměrů dítěte pro dobu před vydáním rozhodnutí a pomoci zajistit co nejnižší míru zátěže na nezletilé v rámci řízení o rozvodu jeho rodičů.

Nepřijatelnost tělesných trestů

Je reflexí mezinárodních úmluv, ke kterým Česká republika přistoupila, a které násilí na dětech striktně vylučují. Česká republika byla jednou z posledních zemí v EU, která takovouto úpravu neměla, doposud byla její úprava k trestání dětí relativně benevolentní a explicitně o tělesných trestech nehovořila.

JUDr. Pavel BERGER, advokát

Vojtěch Liška