Legislativní změny od 1.1.2024

Právo sociálního zabezpečení

Pod toto právní odvětví podřazujeme problematiku důchodového pojištění, státní sociální podpory, pojistného na sociálním zabezpečení, péči o děti a jejich sociálně právní ochranu a další..

Začněme tedy státní sociální podporou:

 • rodičovský příspěvek nově činí namísto dosavadních 300.000,- Kč rovných 350.000,- Kč,  a v případě, že je dětí více, se příspěvek zvyšuje z 450.000,-Kč na 525.000,- Kč
 • na zvýšený příspěvek pak budou mít nárok děti narozené 1.1.2024 a později, totéž bude platit pro děti, které budou od toho dne svěřeny do trvalé péče nahrazující péči rodičů
 • doba čerpání příspěvku se zkracuje ze 4 na 3 roky

Důchodové pojištění:

 • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu bude v roce 2024 činit 4400,- Kč měsíčně
 • dochází také ke změně podmínek přiznání předčasného starobního důchodu:
 • maximální doba tzv. předčasnosti činí nyní 3 roky a současně potřebná doba pojištění činí nyní 40 let namísto 35 (účinné od 1.10.2024)
 • valorizace výměry přiznaného důchodu je v zákoně stanovena až od ledna roku, následujícího po roce, v němž pojištěnec dosáhl důchodového věku
 • zpomaluje se valorizace důchodů, výpočet nyní bude (od podzimu tohoto roku) prováděn z indexu spotřebitelských cen za domácnosti důchodců
 • zvláštní příspěvek k důchodu se pro účastníky odboje zvyšuje na 2.816,- Kč a na 1.408,- Kč pro vdovy a vdovce
 • dědici mohou vstoupit do řízení o dávce důchodového pojištění, nebylo-li o ní pravomocně rozhodnuto před smrtí oprávněného

Pojistné na sociální zabezpečení:

 • průměrná mzda činí 43.967,- Kč, minimální mzda pak 18.900,- Kč měsíčně (minimální hodinová pak je 112,50,- Kč)
 • minimální částka pro placení pojistného jako OSVČ vykonávající hlavní činnost je 13.191,- Kč a min. záloha na pojistné činí 3.852,- Kč
 • minimální částka pro placení pojistného jako OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 4.837,- Kč a min. záloha na pojistné činí 1.413,- Kč
 • minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ činí od ledna 216,- Kč
 • zaměstnanci nyní odvádí 0,6 % z hrubé mzdy jako příspěvek na nemocenské pojištění (a tedy se o tuto částku sníží mzda čistá)
 • rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zůstává na částce 4.000,- Kč
 • pokud osoba vyčerpá část podpory v nezaměstnanosti a nastoupí do zaměstnání, může se na úřad práce přihlásit znovu nejdříve po půl roce, pokud podporu vyčerpá zcela, bude muset pracovat 9 měsíců

Pracovní právo:

 • úhrada poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež – jako jsou pozice vedoucích tábora či sportovní soustředění – přísluší zaměstnanci pracovní volno nejvýše 3 týdny v kalendářním roce (nebrání-li tomu vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele), náhrada přísluší ve výši průměrného hodinového výdělku (omezeno průměrnou mzdou a její výší)
 • dohodáři (DPP) musejí zpozornět, pokud si u jednoho zaměstnavatele vydělají tzv. na dohodu nad 10.500,- Kč měsíčně, vznikne jim účast na pojištění, v případě souběhu více DPP je tato hranice v částce 17.500,- Kč měsíčně (účinnost od 1. července 2024)
 • pojistné je v takovém případě hrazeno jak zaměstnavatelem, tak zaměstnancem, každý bude hradit svou část
 • změněna je definice nelegální práce, orgány inspekce budou moci na porušování norem pružněji reagovat formou dalších postihů k přestupkům (nemožnost zaměstnávat cizince, neposkytování příspěvků…)

Děti:

 • dětské skupiny mohou nyní zvýšit částku hrazenou rodiči za děti do 3 let věku, maximální výše činí 5.059,84,- Kč, stát tyto skupiny dotuje a od Nového roku je zde možnost podat žádost o příspěvek na provoz dětské skupiny kdykoliv během kalendářního roku

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí