Kolik peněz má manžel na účtu a mohu se to vůbec dozvědět? Co dělat, když manžel dětem nic neplatí a já vše hradím ze svého? Může manžel bez mého vědomí prodat vybavení domácnosti? A co takhle výživné mezi manžely?

V dnešním článku se dozvíte odpovědi na tyto otázky a více:

1. manželé jsou si ze zákona rovni, to znamená rovnost v právech i povinnostech
  • manželé jsou si navzájem povinni úctou, věrností, respektem k důstojnosti druhého, vzájemné podpoře, udržování rodinného společenství, jakož i k vytváření zdravého rodinného prostředí a společné péči o děti

Klientka, paní S. H., se na nás obrátila v obtížné životní situaci, pečovala o dvě nezletilé děti a většinu výdajů na ně musela sama financovat ze svého polovičního úvazku. Manžel, manager velké nadnárodní korporace, přitom disponoval značnými příjmy, avšak na rodinu si téměř nikdy neudělal čas. Při jednom ze společných sezení jsme manželovi vyjasnili jeho povinnosti, tedy mj. to, že podle zákona je povinen při volbě svých pracovních činností brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela a nezletilých dětí. Současně má druhý manžel právo na to, aby mu byly sděleny údaje o příjmech a jmění manžela.  Na potřeby života rodiny pak má každý manžel povinnost přispívat podle svých osobních a majetkových schopností tak, aby ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ všech členů rodiny byla SROVNATELNÁ.
Manžel tedy vyhrožoval tím, že by rodinnou domácnost opustil a nemusel tak na děti přispívat nic. I zde jsme mu vysvětili, že pravdu nemá a při opuštění rodinné domácnosti má povinnost i nadále přispívat na náklady jejího chodu, jakož i povinnost platit výživné.

2. rozhodování o záležitostech rodiny a zastupování manželů
  • zákon stanoví, že o záležitostech rodiny – umístění společné domácnosti, jakož i o způsobu života rodiny se manželé mají dohodnout

V případě našich klientů výše však dohoda nebyla možná. Spor se vedl o umístění rodinné domácnosti a to v domě rodičů manželky, namísto toho, aby rodina byla nucena platit vysoký nájem v Praze. Souhlas manžela s umístěním rodinné domácnosti tedy soud nahradil svým rozhodnutím a to zejména proto, že manžel během soudního jednání žádný vážný důvod, pro který souhlas odmítal vydat, neuvedl.

  • ve věci zastoupení zákon říká, že manžel má právo zastupovat druhého v jeho BĚŽNÝCH ZÁLEŽITOSTECH: v běžných záležitostech rodiny právní jednání jednoho manžela zavazuje a opravňuje oba manžele společně a nerozdílně, ledaže manžel předem sdělí 3. osobě, že s manželovým jednáním nesouhlasí
  • v neběžných záležitostech pak jednání jednoho manžela zavazuje i druhého, JEN pokud k tomuto udělil druhý manžel SOUHLAS

Klient se na nás obrátil, neboť jeho manželka podepsala nákladnou rekonstrukci jejich domu, na kterou však manželé neměli peníze a firma požadovala vysokou zálohu. S naší pomocí se manžel v souladu s § 694 odst. 2 občanského zákoníku dovolal neplatnosti takového právního jednání.

3. výživné mezi manžely
  • manželé jsou si ze zákona povinni vzájemnou vyživovací povinností a to v tom rozsahu, aby jejich hmotná a kulturní úroveň byla STEJNÁ
4. obvyklé vybavení rodinné domácnosti
  • obvyklé vybavení domácnosti tvoří soubor movitých věcí, které běžně slouží nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů, ať už tyto věci náleží jednomu manželu či oběma společně

Manžel, náruživý pijan, začal rozprodávat vybavení rodinné domácnosti. Pračku, televizi… manželka byla zcela zoufalá, nevěděla, jak v takové situaci postupovat. Rozvodu se přitom bála. Poučili jsme ji, že manžel se může dovolat neplatnosti takových právních jednání druhého manžela, pokud je věc součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti a manžel s ní naložil bez souhlasu druhého (ledaže by šlo o věc zanedbatelné hodnoty).
Manželce jsme současně pomohli připravit návrh na rozvod, smlouvu o vypořádání SJM a také dohodu o péči o nezletilé děti. Protože se manžel začal chovat agresivně, ničil společnou domácnost a pokusil se napadnout i klientku, vydal soud na náš návrh předběžné opatření, kterým nařídil odpůrci, aby opustil společné obydlí a jeho bezprostřední okolí, v němž mu soud zakázal se zdržovat a vstupovat do něj. Stejně tak soud zakázal i jakýkoliv kontakt odpůrce s naší klientkou. Ta je nyní rozvedena, děti jí byly svěřeny do výhradní péče a díky dobře sepsané dohodě o SJM uchránila rovněž svůj podíl na majetku.

JUDr. Pavel Berger, advokát

a

Petr Hás