Povinnosti (nejen) účetních podle AML zákona

Praní špinavých peněz a povinnosti spojené s poskytováním služeb ze strany realitních makléřů, daňových poradců, auditorů, účetních poradců ve smyslu živnostenského zákona jsou dnes upraveny zákonem č. 253/2008 Sb., a dalšími směrnicemi EU, které jsou do tohoto předpisu zapracovány.

 1. KDO JE POVINNÁ OSOBA?

Výčet povinných osob uvedený výše není vyčerpávající, patří sem rovněž banky, spořitelní a úvěrní družstva a další finanční instituce.

2. JAKÉ JSOU HLAVNÍ POVINNOSTI TAKOVÝCH OSOB?

povinnost identifikace

 • pokud obchodovaná částka mezi vámi a klientem překročí 1000 EUR, je nutné klienta identifikovat (1) u fyzické osoby postačí průkaz totožnosti – jméno, příjmení, dat. narození, státní občanství, místo narození, číslo dokladu, info o platnosti dokladu – lze tzv. naskenovat a uložit, (2) v případě osoby jednající za právnickou osobu je třeba rovněž získat údaje z obchodního rejstříku a mít k dispozici krom dokladu totožnosti i plnou moc k zastupování, ideálně úředně ověřenou – výjimkou je situace, kdy lze tento údaj zjistit z obchodního rejstříku, tj. jednatel takovou plnou moc předložit nemusí ale například finanční ředitel ano),
 • identifikovat musíme klienta vždy, pokud se ve věci jedná o podezřelý obchod a vznik obchodního vztahu

podezřelý obchod

 • jednání uskutečněné za podezřelých okolností – vykazuje znaky snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti či by finanční prostředky z něj plynoucí mohly být určeny k financování terorismu či je s ním obchod jinak spojen
 • patří sem zejména situace, kdy klient vybírá nebo převádí peníze na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech
 • uskutečňuje v rámci 1 dne více peněžních operací, než je obvyklé
 • má velké množství bankovních účtů
 • snaží se zastřít totožnost svou nebo skutečného majitele
 • klient převádí majetky bez zjevného ekonomického důvodu
 • o podezřelý obchod nemusí jít paušálně, je třeba zvážit, zda klient reálně neobchoduje například na pouti, a pak peníze přijaté hotově nevkládá na účty a nerozesílá svým dodavatelům… – jde tedy o podezřelé okolnosti vždy s přihlédnutím ke konkrétnímu klientovi!!!
 • naproti tomu o podezřelý obchod jde vždy, pokud ve vlastnické či řídící struktuře klienta vystupuje osoba pod mezinárodními sankcemi (Rusko!!!)
 • o obchodní vztah se jedná zejména v případě uzavření smlouvy o poskytování služeb – je třeba takovou osobu identifikovat, mít na něj složku

3. PROVÁDĚNÍ IDENTIFIKACE

 • v případě fyzické osoby za její přítomnosti
 • v případě právnické osoby na základě fyzické přítomnosti osoby oprávněné ji zatupovat
 • u dokladu je třeba ověřit i to, že osoba na fotce je skutečně osoba, s níž jednáte, dále získat údaje uvedené výše, pro účely kontroly je třeba mít k dispozici kopii platného dokladu totožnosti založeného ve spisu

4. KONTROLA KLIENTA

 • pokud obchod mezi Vámi a klientem přesáhne 15000 EUR
 • pokud o politicky exponovanou osobu (osobu s politickým vlivem)
 • jde o získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu, obchodního vztahu či info o podnikání klienta, jste povinni zjišťovat vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele, sledovat obchodní vztah, přezkoumávat zdroje peněžních prostředků klienta

5. ZJEDNODUŠENÁ IDENTIFIKACE

 • je-li nižší rizikovost odůvodněna podle zákona
 • nebyly naplněny podmínky zesílené identifikace
 • v hodnocení rizik na úrovni ČR není osoba označena
 • pak postačí získat informace z dokladu totožnosti a info o skutečném majiteli klienta

6. DALŠÍ POVINNOSTI

neuskutečnění obchodu

 • pokud se klient odmítne podrobit identifikaci, odmítne doložit oprávnění (plnou moc) k jednání za právnickou osobu, či neposkytne potřebnou součinnost při kontrole či nelze identifikaci klienta z jiného důvodu provést, anebo máte jako účetní či daňový poradce pochybnosti o pravdivosti údajů sdělených klientem JSTE POVINNI SMLOUVU o poskytnutí služby S KLIENTEM NEUZAVŘÍT
 • pokud zjistíte nesrovnalost mezi tvrzením klienta a zápisem v evidenci skutečných majitelů, MÁTE POVINNOST na to klienta upozornit
 • s politicky exponovanou osobou máte povinnost obchod neuskutečnit. pokud taková osoba nemůže věrohodně doložit původ svých peněžních prostředků či jiného majetku
 • JSTE POVINNI výše uvedené informace o klientovi uchovávat alespoň po dobu 10 let (včetně kopií dokladů, údajů o první identifikaci klienta, vč. toho kým a kdy byla provedena, kopii ověřené plné moci, záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci identifikace a kontroly klienta…)
 • podezřelý obchod jste povinni oznámit FAÚ BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU (či učinit totožné oznámení profesní komoře, jejíž jste členem) – viz formulář na stránkách FAÚ
 • pokud hrozí nebezpečí, že by na základě klientova pokynu bylo zmařeno či podstatně ztíženo zajištění VÝNOSU z trestné činnosti či prostředků určených pro financování terorismu, jste POVINNI odložit splnění příkazu klienta a oznámit toto FAÚ
 • JSTE POVINNI vypracovat systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření, který bude obsahovat znaky podezřelých obchodů, způsob identifikace klienta, postupy pro provádění kontroly klienta, metody posuzování rizik atp.
 • JSTE POVINNI zaměstnance v této oblasti pravidelně školit – alespoň jednou ročně

7. SANKCE ZA NESPLNĚNÍ POVINNOSTI

 • za nesplnění povinnosti identifikace, kontroly či povinnosti uchovávat údaje hrozí pokuta až 10 000 000,- Kč, podobně za nesplnění informační povinnosti či povinnosti oznámit podezřelý obchod

JUDr. Pavel BERGER, advokát

Petr Hás