Prarodiče a vnoučata v právu – vyživovací povinnost

Český občanský zná několik druhů vyživovacích povinností – mezi manžely (§ 697 OZ), rozvedeného manžela (§ 760 OZ), otce dítěte vůči neprovdané matce (§ 920 OZ), mezi rodiči a dětmi (§ 915 OZ), předmětem zájmu tohoto článku bude především poslední nezmíněný druh vyživovací povinnosti, tedy vyživovací povinnost mezi předky a potomky (§ 910 OZ).

Zákon tuto povinnost určuje jako vzájemnou, tedy platí oboustranně. Zároveň se vztahuje pouze na předky a potomky v přímé linii (tedy vnoučata, rodiče, prarodiče atd.) a je subsidiární k vyživovací povinnosti bližších příbuzných. Ve zkratce jde o to, že vzdálenější příbuzní budou povinni k výživě pouze v případě, že ji nemohou plnit bližší příbuzní. Právě zde se dostáváme k jádru problematiky. Prarodiče, resp. vnoučata mají povinnost výživy pouze v případě, že tuto povinnost nemohou plnit rodiče. (§ 910 odst. 2,3 OZ). Další podmínkou vzniku této povinnosti je skutečnost, že se oprávněný není schopen sám živit. V případě vnoučete tedy půjde typicky o situaci, kdy je stále nezaopatřené (dítě, které dosud neukončilo povinnou školní docházku/se soustavně připravuje na své budoucí povolání, max. do 26 let), v případě prarodiče o situaci, kdy mu jeho zdravotní problémy neumožňují obstarávání si základních potřeb.

V otázce rozsahu výživného nechává zákon více otazníků. Z logiky samotné vyživovací povinnosti by výživné mělo být ve výši, která by postačovala pro zajištění základních potřeb vyživovaného, je však třeba mít na paměti, že se zde neuplatní princip „zásadně shodné životní úrovně“ povinného a oprávněného, jako je tomu u vyživovací povinnosti rodičů vůči dítěti. Oprávněný má tedy nárok pouze a jen na zajištění svých základních životních potřeb.

Pakliže povinný svoji vyživovací povinnost neplní, ačkoliv k tomu nemá řádný důvod (např. nedostatek prostředků pro výživu vlastní), lze se obrátit s žádostí o určení výše a úhrady na soud. Detailnější postup pro podání tohoto návrhu najdete na stránkách ejustice.cz nebo se můžete obrátit na naši kancelář, která za Vás celou záležitost profesionálně vyřídí.

JUDr. Pavel BERGER, advokát

Vojtěch Liška