Společné jmění manželů

Společné jmění manželů – I. část

Co patří do SJM a co nikoliv? Může manžel jednat v zastoupení druhého? Jak bude SJM vypořádáno? Musím hradit manželovy dluhy?  Odpovědi na tyto otázky se dozvíte níže!

Společné jmění manželů může v českém právním řádu nabývat tří forem: jednak je to režim zákonný, jednak režim smluvený a naposledy pak režim založený rozhodnutím soudu. Pojďte se na ně podívat v detailu.

SJM – režim zákonný

Součástí tohoto režimu je vše, co jeden či oba manželé nabyli za trvání manželství s výjimkou:

  •  toho, co slouží osobní potřebě jednoho z manželů (oblečení, brýle, léky…),
  • toho, co jeden manžel nabyl děděním nebo odkazem (ledaže zůstavitel projevil jiný úmysl),
  • toho, co jeden z manželů nabyl jako náhradu nemajetkové újmy (třeba proto, že mu bylo při autonehodě ublíženo na zdraví),
  • toho, co jeden z manželů nabyl jednáním, které se vztahovalo k jeho výlučnému vlastnictví (disponoval tedy se svým výlučným majetkem),
  • toho, co nabyl jeden z manželů jako náhradu za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku

Součástí SJM je i zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů (nájemné z bytu, který patří jen 1 z manželů), podíl manžela v obchodní korporaci, družstvu. Součástí jsou rovněž dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže by se týkaly majetku, patřícímu výhradně jednomu z manželů, anebo je jeden manžel převzal bez souhlasu druhého, aniž by šlo o obstarávání každodenních potřeb rodiny.

Obrátila se na nás klientka, jejíž manžel se zadlužil a to kvůli hazardu. Nám se podařilo prokázat, že dluhy, které manžel měl, do SJM nepatřily – nešlo o převzetí dluhů souvisejících s obstaráváním každodenních či běžných potřeb rodiny a manželka tedy nemusela platit ani korunu, neboť dluh vznikl proti její vůli, přičemž klientka projevila s dluhem nesouhlas, jakmile se o něm dozvěděla. Věřitel tak mohl postihnout jen to, co by při vypořádání SJM připadlo zadluženému manželovi, nikoliv to, co by při vypořádání SJM hypoteticky získala manželka (její podíl na SJM zůstal věřitelem nedotčen).

Se SJM v zákonném režimu hospodaří oba manželé či jeden z nich v zastoupení druhého (na základě vzájemné dohody), zavázáni z takovýchto jednání jsou manželé společně a nerozdílně, pokud ale jde o neběžná jednání, pak hospodaří se jměním oba manželé dohromady či jeden z nich na základě souhlasu druhého.

Obrátili se na nás klienti, manžel tentokrát nakoupil za téměř všechny společně našetřené peníze drahou motorku a to bez souhlasu manželky. Podle účinné právní úpravy se manželka v takovém případě může dovolávat neplatnosti takového jednání a tedy navrácení toho, co ze SJM ušlo bez jejího souhlasu.

SJM – smluvený režim

Pokud si manželé SJM nijak neupraví, bude se jejich jmění posuzovat podle pravidel uvedených výše. Pokud však uzavřou dohodu, octnou se v tzv. režimu smluveném. Tento režim lze ujednat jak před, tak i v době trvání manželství, smlouva však vyžaduje formu veřejné listiny (notářského zápisu). Manželé se tedy mohou dohodnout, že každý bude mít „to své“  – tzv. oddělená jmění a každý tedy bude hospodařit se svým majetkem podle svého uvážení bez souhlasu druhého. Dále si manželé mohou dohodnout režim širší nebo užší než byl režim zákonný. Anebo může SJM vzniknout až ke dni zániku manželství.

Klient se na nás obrátil ve věci neshod s manželkou, která z jeho účtu bez jeho souhlasu vybírala větší částky peněz pro její oblíbené nákupy v Pařížské ulici. Protože měli klienti režim oddělených jmění, musela manželka všechny peníze vrátit, v opačném případě jí hrozila i trestněprávní dohra. Manželé si s pomocí našich právníků vše vyjasnili, vzájemnou dohodu upravili, vznikl režim společného jmění, ačkoliv v užším rozsahu než tzv. režim zákonný, a do smlouvy přidali také klauzuli, která uspořádala majetkové poměry pro případ zániku manželství.

Manžel může ve smluveném režimu spravovat jmění samostatně, ledaže spravuje všechno jmění, v takovém případě potřebuje souhlasu druhého manžela, a to chce-li nakládat s celým jměním nebo jejich obydlím.

Režim založený rozhodnutím soudu

Jiní naši klienti se dostali do dluhové pasti. Věřitel manžela požadoval plnění v řádech milionů, což přesahovalo celou hodnotu SJM. Manžel byl navíc lehkomyslný, až marnotratný co se nakládání s penězi týkalo – dlouhé noci trávil v klubech na Václavském náměstí a utrácel víc a víc. Nešťastná manželka se tedy naším prostřednictvím obrátila na soud, který z výše uvedených závažných důvodů společné jmění dokonce zcela zrušil (ač původně mělo dojít jen k jeho omezení). Majetek se tak alespoň zčásti podařilo zachránit.

JUDr. Pavel Berger, advokát

a

Petr Hás