INSOLVENCE 2024 aneb Proč se nebát oddlužení?

Začátek roku 2024 se nesl ve znamení řady legislativních změn, přičemž v oblasti insolvenčního práva se diskutovala především doba zkrácení oddlužení z 5 na 3 roky. Byla to ale jediná změna v právech a povinnostech osob v insolvenci? Shrnutí toho zásadního v oblasti (nejen) oddlužení přinášíme níže.

Pojem insolvence může pro řadu lidí představovat velkého strašáka. Nic strašného Vás však v insolvenci nečeká. Právě naopak, po jejím skončení se pro vás může mnoho změnit k lepšímu, a to nejen, co se dluhů týče. Základním předpokladem pro zahájení insolvenčního řízení je pluralita (mnohost věřitelů), kterým konkrétní osoba dluží peníze. Jsou-li tyto závazky dlužníka vůči alespoň 2 věřitelům, 30 a více dnů po splatnosti a dlužník není schopen tyto své závazky plnit hovoříme o tzv. úpadku ve formě platební neschopnosti, a v takovém případě může dlužník využít institutů konkursu nebo reorganizace (typické pro právnické osoby), anebo oddlužení (pro osoby fyzické).

Pokud se zaměříme na poslední jmenovaný institut, tj. oddlužení, za současného splnění výše uvedených podmínek, stačí, pokud se konkrétní fyzická osoba obrátí na advokáta nebo insolvenčního správce, který za ni sepíše insolvenční návrh a podá jej na věcně příslušný soud, čímž bude insolvenční řízení zahájeno. K insolvenčnímu návrhu se povětšinou přikládá seznam majetku (movitého a nemovitého), pohledávek a dluhů konkrétního dlužníka, ve formě listin, které právě uvedené prokazují dlužník však není povinen předložit úplný seznam závazků s uvedenými věřiteli (stačí uvést a prokázat 2 nebo 3 z nich). Dále se předkládá také seznam zaměstnanců, rozhodnutí o výši výživného a rodné listy dětí, nutné je doložit vaše příjmy za posledních 12 měsíců, a také předložit pracovní smlouvu, výplatní pásky, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. S insolvenčním návrhem bude také vhodné spojit návrh na povolení řešení úpadku oddlužením. A co to bude stát? Zaplatíte jednorázově 4000,- Kč plus DPH zvolenému advokátovi (nebo v případě, že jde o manžele to bude 6000,- Kč plus DPH) a veškerou komunikaci se soudem za vás obstará právě on. Částku však nemusíte hradit hned, je pravděpodobné, že se bude strhávat později během oddlužení v rámci jednotlivých splátek.

Se zahájením insolvenčního řízení je spojena řada významných důsledků, přičemž proč zvolit právě oddlužení a uniknout tak nekonečným exekucím se dočtete zde: https://www.akberger.cz/insolvencni-a-exekucni-rizeni-a-jejich-dopad-nejen-na-dluznika/. Mezi nejzásadnější důsledky spojenými se zahájením ins. řízení (od zveřejnění v ins. rejstříku) patří to, že na vás dále nebude moci být (úspěšně) podána žaloba na plnění, věřitelé budou pohledávky uplatňovat pouze u insolvenčního správce (kterého Vám ustanoví insolvenční soud při povolení oddlužení), exekutor u vás nezaklepe na dveře a nezapočne výkon žádné další exekuce, nenarůstají ani úroky z prodlení, smluvní pokuty a další penalizace či jiná sankční ujednání. Dlužník je ale také omezen v nakládání s majetkovou podstatou, tedy nemůžete rozprodávat či převádět majetek na jiné osoby (takové úkony by byly tzv. neúčinné), ovšem na straně druhé žádný exekutor nezablokuje bankovní účty dotyčného dlužníka. Ten také od zveřejnění v rejstříku nesmí hradit dluhy jednotlivým věřitelům (výjimkou jsou pohledávky na výživném). Poté co soud rozhodne o úpadku a jeho řešení formou oddlužení, mohou začít věřitelé přihlašovat své pohledávky u insolvenčního správce, který je přezkoumá na tzv. přezkumném jednání (v kanceláři insolvenčního správce, anebo u dlužníka doma), kterého se zúčastňuje právě dlužník, neboť i ten může pohledávku popřít – třeba proto, že její výše je chybná, nebo z důvodu toho, že vůbec nevznikla, nicméně se nebojte, složitější pohledávky přezkoumá právě insolvenční správce a popře ty, které nevznikly, jsou promlčené, již zanikly, nebo jejichž částka neodpovídá té, kterou skutečně dlužíte. Po povolení oddlužení budete také hradit odměnu insolvenčnímu správci – 1089,- Kč měsíčně, a to až do schválení oddlužení (většinou jen několik málo měsíců).

Pokud soud oddlužení schválí, zná zákon dvě jeho formy, jednak oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (tj. bude se prodávat váš majetek) anebo – častější – oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a tato forma bude navržena vámi zvoleným odborníkem již v návrhu, o němž bylo pojednáno výše.

Schválení oddlužení tedy znamená, že nově bude vaší povinností vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a předkládat insolvenčnímu správci přehled příjmů a to každých 6 měsíců, oznámit insolvenčnímu správci i soudu změnu zaměstnání a bydliště, neposkytovat žádnému z věřitelů žádné zvláštní výhody a vynaložit veškeré rozumné úsilí pro uspokojení pohledávek věřitelů, ale také se již více nezadlužovat (nepřijímat žádné nové závazky). Dlužník také musí insolvenčnímu správci oznámit případné dary, či dědictví, které nabyl a nesmí v celém průběhu ins. řízení sledovat nepoctivý záměr.

Po dobu (většinou) 5 let nyní budete splácet částku určenou soudem, a to ve formě srážek ze mzdy, které provede insolvenční správce (jeho odměna 1089 Kč měsíčně bude v této částce již započítána). A jaká částka vám bude takto strhávána? Výchozím bodem pro výpočet jsou příjmy dlužníka, od nich se bude odvíjet tzv. nezabavitelná částka, tedy částka, která dlužníkovi v každém případě zůstane plně k dispozici. Pro rok 2024 činí 12 705 Kč. Zvyšuje se podle počtu vyživovaných osob. Současně právě uvedené neznamená, že vše nad tuto částku bude odvedeno insolvenčnímu správci, to není potřeba, pokud vynaložíte veškeré rozumní úsilí pro uspokojení věřitelů. Měsíčně však musí být možné strhnout dlužníkovi ze mzdy alespoň tolik, aby byla pokryta odměna insolvenčního správce (tj. 1089,- Kč měsíčně) a alespoň stejná částka na splácení dluhů věřitelům. Měsíčně tedy dlužník musí být schopen hradit částku v minimální výši okolo 2 300,- Kč. K tomu se přičte částka, kterou má dlužník povinnost hradit na výživném a již zmíněná odměna za soupis insolvenčního návrhu (jednorázová výše 4000,-Kč bez DPH). Podmínkou je také to, aby dlužníkovi v posledních 10 letech nebylo přiznáno osvobození od placení pohledávek, v posledních 5 letech nebyl zamítnut návrh na povolení oddlužení nebo oddlužení zrušeno pro nepoctivý záměr, anebo nebyl v posledních 3 měsících dlužníkem vzat návrh na povolení oddlužení zpět. V opačném případě by soud návrh na povolení oddlužení zamítl.

Splnění oddlužení tedy nastane pokud

  • dlužník splatí nezajištěným věřitelům pohledávky v plné výši nebo
  • ve 3 letech od schválení oddlužení splatí dlužník 60 % svých pohledávek nezajištěným věřitelům nebo
  • do 5 let od schválení oddlužení budete dlužník vynakládat veškeré úsilí a měsíčně bude schopen platit cca 2 300,- Kč na úhradu dluhů a odměny insolvenčního správce plus výživné, obecně se vychází z předpokladu splnění alespoň 30 % dluhů (ačkoliv to NOVĚ není povinnost)

Soud pak (po 5 nebo 3 letech) rozhodne o splnění oddlužení a také vydá rozhodnutí, kterým osvobodí dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny – tím bude dlužník osvobozen od všech dluhů, které mu vznikly DO ROZHODNUTÍ O ÚPADKU. Výjimku tvoří sankce z trestního řízení uložené dlužníkovi. Nová právní úprava, která by zkracovala délku oddlužení na 3 roky momentálně leží v Poslanecké sněmovně uprostřed legislativního procesu. Neotálejte proto, pokud se v dluhově tíživé situaci nacházíte, s rostoucími dluhy nemusíte pak být schopni své dluhy pokrýt, a to ani zčásti a vstup do oddlužení se může značně zkomplikovat.

JUDr. Pavel BERGER, advokát

Petr Hás